Hướng dẫn học trên truyền hình, tổ chức dạy - học trực tuyến, khai thác các nguồn học liệu hỗ trợ dạy và học (KHẨN)