LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 VÀ LÊ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2014-2017